!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان‌‎های بنایی موجود (نشریه 363-3)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود (نشریه 363-3)

شناخت وضع موجود

هدف از شناخت وضع موجود ساختمان، گردآوری اطلاعات لازم برای مدل سازی، تحلیل و ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان است این کار می تواند با دقت‌های متفاوت و صرف زمان و هزینه متناسب صورت گیرد. بدین ترتیب انجام مطالعات شناخت وضع موجود در سطوح متفاوت، بر اساس گستره ی اطلاعاتی که جمع آوری می شوند، امکان پذیر خواهد بود.

مراحل شناخت وضع موجود:

این مراحل شامل بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان، جمع آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان، بازرسی وضعیت موجود، شناسایی مشخصات مصالح و آزمایش‌ها می باشد.

آزمایش مصالح:

آزمایش برش ملات:

برای هر 300 مترمربع از سطح دیوارهای باربر انجام یک آزمایش برش ملات ضروری است. حداقل تعداد آزمایش‌ها در هر ساختمان 8 آزمایش است. محل دقیق انجام آزمایش‌ها باید توسط مهندس مسوول طرح بهسازی و با توجه به شرایط دیوار طوری تعیین شود که آزمایش‌ها وضعیت کلی دیوارها را به نحو مناسبی مشخص نماید. در این خصوص لازم است به تغییرات کیفیت ملات و آجر دقت شود تا آزمایش‌های انجام شده نشان دهنده ی تعییرات احتمالی کیفیت مصالح باشند.

آزمایش میل مهارهای اتصال سقف به دیوار:

در صورت وجود میل مهار در محل اتصال دیوار و سقف، بایستی آزمایش کشش مستقیم و پیچش برای میل مهارها انجام گیرد. حداقل ده درصد از میل مهارهای موجود باید آزمایش شوند. حداقل تعداد آزمایش‌ها چهار عدد برای هر طبقه (دو آزمایش برای میل مهار در امتداد جهت تیر ریزی و دو آزمایش برای میل مهار عمود بر جهت تیر ریزی) است.

آزمایش مقاومت فشاری بتن کلا‌ف‌ها:

با استفاده از روش های مناسب آزمایشگاه ی نظیر استفاده از چکش اشمیت و یا مغزه گیری می توان مقاومت فشاری بتن کلاف ها را تعیین کرد .جهت افزایش دقت و سرعت آزمایش ها می توان از چند آزمایش مغزه گیری و تعداد بیش تری آزمایش چکش اشمیت به طور هم زمان استفاده کرد. تعداد نقاط مورد آزمایش و روش آن توسط مهندس مسئول بهسازی تعیین می شود.

ارزیابی

مراحل ارزیابی:

  • مشخص نمودن نوع ساختمان بنایی
  • مشخص نمودن نواقص ساختمان

مشخص نمودن نوع ساختمان:

مطابق دستورالعمل، ساختمان‌های مصالح بنایی به دو دسته ی ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی و ساختمان‌های مصالح بنایی کلاف دار تقسیم می شوند. مهم ترین تفاوت این دو نوع ساختمان در وجود یا عدم وجود سیستم کلاف بندی در سازه است. در صورتی که نتایج بررسی‌های انجام گرفته به شرح بند (1-5) نشان دهنده ی عدم وجود هرگونه سیستم کلاف بندی در ساختمان باشد، ساختمان بنایی در رده ی ساختمان‌های بنایی سنتی و در غیر این صورت در رده ی ساختمان‌های بنایی کلاف دار قرار می گیرد.

مشخص نمودن نواقص ساختمان:

نواقص ساختمان‌های بنایی در هفت موضع به شرح زیر ممکن است وجود داشته باشد:

1- مصالح (آجر و ملات):

کیفیت نامطلوب واحدهای بنایی، نداشتن شرایط حداقل کیفیت ملات

2- سیستم سازه ای ساختمان:

کامل نبودن مسیر بار، کافی نبودن مقاومت برشی ساختمان، عدم انسجام ساختمان و نداشتن سیستم ثانویه ی کمکی، نامنظمی در پلان، نامنظمی در ارتفاع، نامناسب بودن پی، ضربات متقابل ساختمان مجاور

3- دیوارهای باربر:

اجرای نامناسب واحدهای بنایی دیوارهای باربر، اجرای نامناسب درزهای قائم بین واحدهای بنایی، ناپایداری و نبود مقاوم خارج از صفحه دیوار، ارتفاع زیاد دیوار، طول زیاد دیوار، نبود تراکم در دیوار، فاصله ی کم بازشوها از انتهای دیوار، انفصال در دیوار، نبود اتصال مناسب دال به دیوار، نبود مقاومت در برابر نیروی رانش سقف

4- دال ها:

وزن زیاد دال، عدم انسجام سقف، کوتاهی طول تکیه گاهی تیرهای سقف، وجود بازشوهای بزرگ در دال، تغییرشکل زیاد دال

5- اتصالات اعضای سازه:

اتصال نامناسب دیوارهای متقاطع، ضعف اتصال بین دیوارهای باربر و دال، ضعف اتصال تیغه و دیوار باربر

6- اجزای غیر سازه ای:

ضعف دیوارهای غیر باربر و تیغه‌ها، ضعف نمای ساختمان، ضعف جان پناه، ضعف دودکش

7- کلاف‌ها:

کیفیت نامناسب مصالح کلاف بتنی، وضعیت نامناسب اتصالات اجزای کلاف، وجود انفصال در کلاف، ضعف اتصال دیوار و کلاف

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان‌‎های بنایی موجود (نشریه 363-3)
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود (نشریه 363-3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *