پروژه های ساختمانی انجام شده در استان یزد

پروژه های شاخص انجام شده

مدیریت درمان و اسناد پزشکی و درمانگاه یزد
عرشه فولادی یزد- عمارت پایا سازان
 • مدیر پروژه: منصور دادور
 • مساحت زیر بنا : 9300 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳۷۹-۱۳۸۴
هتل نیکان- عمارت پایا سازان
 • مدیر پروژه: منصور دادور
 • مساحت زیر بنا : 10.000 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳82-۱۳۸5
هتل نیکان- عمارت پایا سازان
 • مدیر پروژه: منصور دادور
 • مساحت زیر بنا : 10.000 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳87-۱۳92
 • مدیر پروژه: منصور دادور
 • مساحت زیر بنا : 9.100 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳86-۱۳95
 • مدیر پروژه: منصور دادور
 • مساحت زیر بنا : 2.400 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳77-۱۳80
درمانگاه اشکذر- عمارت پایا سازان
 • مدیر پروژه: منصور دادور
 • مساحت زیر بنا : 3.500 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳80-۱۳83
مجتمع غزال- عمارت پایا سازان
 • دفتر فنی: مجتبی منصوری
 • مساحت زیر بنا : 16.000 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳83-۱۳89
عرشه فولادی یزد- عمارت پایا سازان
 • مدیر پروژه: مجتبی منصوری
 • مساحت زیر بنا : 50.000 متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳91-۱401

منصور دادور، طراح و ناظر و مجری پایه ارشد نظام مهندسی

مجتبی منصوری، طراح و ناظر و مجری پایه ١ نظام مهندسی

 • مدیر پروژه: مجتبی منصوری
 • مساحت زیر بنا : 2.000 متر مربع
 • شروع ساخت: 1401

جهت اطلاع از اعضای هیات مدیره و سوابق، اینجا را کلیک بفرمایید.