برخی از عضویت ها و گواهینامه های اخذ شده این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

شماره عضویت مجری ساختمان حقوقی مسکن عمارت پایا سازان یزد

عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

پروانه صلاحیت اجرا حقوقی پایه 2 کشوری از وزارت راه و شهرسازی