!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

بایگانی برچسب: راهنمای طراحی و اجرا مقاوم سازی سازه های بتنی به صورت دورپیچ خارجی؛ FRP

راهنمای طراحی و اجرا مقاوم سازی سازه های بتنی به صورت دورپیچ خارجی با با استفاده از FRP

در این راهنما که توسط انجمن بتن آمریکا ارائه شده است به طراحی، روش‌های نصب، مشخصات و ویژگی‌های مصالح مورد استفاده و عوامل تاثیر‌گذار از قبیل شکل مقاطع، مقدار نیرو محوری، کیفیت اجرا و دیگر عوامل تاثیر‌گذار بر روی عملکرد FRP  و انبارش مصالح و بازرسی کارهای انجام شده و رواداری های مربوطه اشاره شده […]

خروج از نسخه موبایل